Målsetningen for FjordOs I var å utvikle en ny effektiv, høyoppløselig fjordmodell for Oslofjorden med fokus på anvendbare resultater for oljedrift, drivbaneberegninger og havneutvikling.

Målsetningen for FjordOs II er å videreutvikle modellen for å sikre kvalitet og gjøre data fra modellen tilgjengelig.

Les mer her.

DSCF4966Oslofjorden har den høyeste kommersielle trafikktettheten blant Norges fjorder. Samtidig har ingen annen fjord tilnærmelsesvis like høy og økende befolkningstetthet rundt seg og en så høy tetthet av fritidsbåter. Dette gir utfordringer innen forvaltning, miljø og logistikk. FjordOs prosjektet ønsker å ta disse utfordringene på alvor

Grunnpilaren i et verktøy som møter utfordringene er en fjordmodell for varsling av strøm, vannstand og hydrografi med en tilstrekkelig detaljrikdom til å gi realistisk miljøinformasjon selv for trange sund og leder. Et slikt nytt verktøy vil ha stor samfunnsøkonomisk betydning, og vil kunne gi økonomiske besparelser i millionbeløp.

Langs Oslofjorden finner vi et rikt plante- og dyreliv, og fjorden er viktig som rekreasjonsområde. Mange ulike myndigheter har et ansvar for forvaltningen av arealer, miljø og ressurser i kystsonen. En slik fjordmodell vil også være til glede for navigasjons- og fritidsformål, og vil kunne brukes som underlag for arealplanlegging og lignende. Det overordnede målet er å sikre en helhetlig og bærekraftig forvaltning av fjorden for å kunne møte behovene på en forsvarlig måte.

I FjordOs I er det utviklet en slik modell. I FjordOs II skal modellen kvalitetssjekkes og gjøres tilgjengelig.

Prosjektet gir ny kunnskap om fjorden som vil komme hele regionen til gode. Målgruppene er både mannen i gata og kvinnen på kontoret. Både regattadeltageren og diverse forvaltningsorgan vil ha nytte av å vite om modellens muligheter og begrensninger. Det er dessuten flere aktører innen oljevern som kan få nytte av prosjektet. Det legges derfor vekt på god informasjonsdeling underveis i prosjektet.

Hovedmål for FjordOs I: Utvikle en ny effektiv, høyoppløselig fjordmodell for Oslofjorden med fokus på anvendbare resultater for oljedrift, søk og redning, drivbaneberegninger og havneutvikling

Delmål:

  • Utvikle en ny Oslofjordmodell (heretter FjordOs-modellen)
  • Kvantifisere påliteligheten av nye oljedriftsvarsel basert på FjordOs-modellen
  • Kvantifisere endringene i sirkulasjonsmønster ved ulike havneutbygginger basert på FjordOs-modellen

Hovedmål for FjordOs II: Pålitelig og tilgjengelig havvarsling for Oslofjorden

Delmål:

  1. Katalog for gjennomsnittlige og ekstreme strøm-, salt- og temperaturfelt, samt tilhørende drivbaner er laget
  2. Oppdaterte varsler fra FjordOs-modellen er tilgjengelig både for allmenheten og ved uønskede hendelser
  3. Modellens styrker og svakheter i forskjellige områder av fjorden er avdekket og kvantifisert. Eventuelle svakheter i modellen er forsøkt rettet opp.